ברוכה הבאה לאזור האישי

לפני מילוי טופס הרשמה וביצוע תשלום, יש לקרוא את תנאיי השימוש ואת מדיניות ההחזרים והביטולים של הארגון.

לאחר מכן לסמן את הסכמתכן לתנאים.

תנאי שימוש:
* ההשתתפות בקורס הינה בגדר העשרה מקצועית, אשר איננה מקנה הכרה לגמול השתלמות.
* הצפייה בתכני הקורס הינם למשתתפות הקורס בלבד ואין להעבירם לאף אדם.
* בלימודים אשר מתקיימים במוסדות אקדמאיים שאינם ארגון המיילדות, תכני הקורס ישמרו במערכות אחסון של המוסד ויהיו זמינים לצפייה בהתאם לתקנון המוסד הרלוונטי.

מדיניות החזרים וביטולים

 • דמי הרשמה על סך 100 ש"ח (שיקוזזו משכר הלימוד) לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול.

 • במידה והתשלום לפעילות נמוך מסכום דמי ההרשמה (100 ש"ח), לא יהיה החזר כספי בכל מקרה של ביטול.
 • עד שבועיים טרם פתיחת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, תחויב המשתתפת ב- 10% מתשלום שכר הלימוד.
 • בין שבועיים ועד שבוע טרם פתיחת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, תחויב המשתתפת ב-50% מתשלום שכר הלימוד, אלא אם כן תמצא מתמודדת חלופית במקומה.
 • החל משבוע טרם התחלת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, תחויב המשתתפת בשכר לימוד מלא.

שימו לב!
● לאחר פתיחת הקורס לא יוחזר שכ"ל.

במידה והקורס לא יפתח משיקולי הארגון, תשלום שכר הלימוד יוחזר באופן מלא.

הסכם למידה ללומדת: קורס CBT -ארגון המיילדות בישראל

אני הח"מ ___________ (שם הנרשמת), בעלת ת"ז __________, מעוניינת להשתתף בקורס CBT, מטעם מכון "פסגות" בהתאם לתוכנית לימודים ייחודית שנבנתה בשיתוף ארגון המיילדות בישראל, ולשם כך הנני מודעת לתנאים הבאים ומביעה את הסכמתי לקיומם עם רישומי לקורס הנני מתחייבת ומאשרת את האמור להלן:

 1. תוכנית הלימודים הינה דו-שנתית:

התוכנית בנויה מ-4 סמסטרים. המפגשים יתקיימו אחת לשבוע, בימי ד׳ בין השעות 9:00 – 13:30.  סה"כ 250 שעות אקדמיות – לימודים במתכונת מקוונת

– הלימודים במתכונת של למידה תיאורטית וחווייתית, הכוללת תרגול בקבוצות והדגמה בכיתה, כולל צפייה בסרטי הדגמה טיפוליים.

– על הנרשמים לקחת בחשבון ולהיערך לכך כי עליהן להתקשר בהסכם נפרד בעלות נוספת נפרדת שאינה נכללת בסכום המשולם בהיקף 50 שעות הדרכה, תשלום שאינו קשור לארגון המיילדות או להרשמה כאן.

(מצ"ב העתק תוכנית הלימודים מטעם מכון פסגות לטיפול והכשרה בע"מ  (להלן: ״פסגות״)).

 1. ההרשמה לקורס מותנת בחברות בארגון המיילדות וכן עמידה בתנאיי הסף של מכון פסגות.
 2. השתתפותי בקורס מחויבת בתשלום במעמד הרישום בסך 15000 ₪ (עם אפשרות של חלוקה לעד 15 תשלומים) . באם איני חברה, באפשרותי להצטרף לארגון המיילדות ולהיות חברה בו באמצעות תשלום שנתי בסך של 320 ₪ (המהווה תשלום דמי חבר), חובה להיות חברה בארגון ולשלם את דמי החבר בשנים 2023-2024.

הסכום יועבר ישירות לארגון המיילדות באמצעות מערכת הרישום והסליקה המקוונת של ארגון המיילדות. כמו כן, הנני מודעת כי אין אפשרות לבטל את השתתפותי בקורס לאחר הרישום. החובה לשלם את מלוא עלות הקורס קמה עם ההרשמה וביטול ההשתתפות אינו פוגע באמור ואינו גורע מהחובה לשלם את מלוא התשלומים בגין הקורס, גם במידה ואלו נפרסו למספר תשלומים.

 1. פתיחת הקורס מותנית במינימום של 18 תלמידות, אשר הסדירו רישום ותשלום מול ארגון המיילדות לפחות 14 ימים טרם פתיחת הקורס. ככל שהקורס לא ייפתח מהסיבה שלא נרשמו 18 משתתפות, יוחזר התשלום ששולם בידי מי שכבר נרשמה ושילמה.
 2. עמידה בתנאים הבאים מהווה התניה למתן תעודה מטעם מכללת פסגות:

– תנאי לימוד מותאמים ללמידה מקוונת – מחשב, מצלמה, רמקולים/אוזניות

– חובת נוכחות עם מצלמה פתוחה לאורך כל המפגש

– פינת לימודים מותאמת ללמידה ללא הפרעות

– קריאת חומר אקדמי

– חובת השתתפות של  לפחות 80% משעות השיעורים המקוונים .

– השתתפות בהדרכות – סך 50 שעות הדרכה במהלך שנתיים בנוסף לשעות הלימודים (יובהר בזאת כי על המשתתפות יידרש לאתר את המדריך בעצמן ולשאת בשכרו .התשלום נעשה ישירות למדריך ואינו כלול בשכר הלימוד המשולם לקורס לארגון המיילדות בישראל)

בשנה א' – 24 שעות הדרכה קבוצתיות / פרטנית.

בשנה ב' – 24 שעות הדרכה קבוצתית / פרטנית.

– השתתפות בהכשרת שדה (מינימום 8 מטופלים ו- 100 שעות טיפול)

– הגשת מטלות:

שנה א: 4 תרגילים ובחינה

שנה ב: עבודת אמצע ועבודת גמ­­ר

– הגשת עבודת גמר – תיאור מקרה טיפולי על פי כללי ה-design case sing

– עמידה בתנאי הסף להרשמה.

 1. תוכנית הלימודים הוגשה לאישור איט"ה ונתקבל אישור כי התוכנית מאושרת על ידו.
 2. תוכנית הלימודים הוגשה לאישור המערך ללימודי חוץ באוניברסיטה הפתוחה ונתקבל אישור כי התוכנית מאושרת על ידה.
 3. משתתפות שאינן מחזיקות בתואר ראשון בסיעוד:

על פי המידע שנמסר לארגון, דרישות איט״ה הפורמאליות לקבלת תעודה בחסותה מותנה בתואר ראשון בסיעוד. נעשתה פניה לאפשר למיילדות ללא תואר ראשון בסיעוד, בעלות תואר ראשון אחר ותעודת אחות מוסמכת, לקבל את התעודה כאמור. הגם שישנה הערכה כי הדבר יתקבל, תשובה סופית צפויה להתקבל רק במאי 2023.

 1. ­­למען הסר ספק, ארגון המיילדות הינו גורם מתווך אשר לא יישא בכל אחריות, בכלל זה אחריות בגין תכני ההכשרה ופעולתה המקצועית של פסגות. ארגון הקורס הינו קורס של פסגות ובאחריותו. החובה לבדוק את הקורס והתאמתו לציפיות הנרשם הינה באחריותו בלבד. בחתימה על הסכם זה מוותרת התלמידה על כל טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל כנגד ארגון המיילדות. מובהר כי הסכמה זאת הינה תנאי יסודי וללא הסכמה זאת לא היה ארגון המיילדות מסכים לרישום התלמידה לקורס ו/או לקיומו.

 

 1. על פי הנמסר מידי פסגות, ההרצאות המוקלטות יהיו זמינות עד שבועיים מיום ההרצאה ויופיעו בפלטפורמה דיגיטלית של מכללת פסגות. חומר הלימוד מוגן בזכויות יוצרים על כן הוא לשימוש הלומדת בלבד וחל איסור שיתוף מעבר לכך.

 

** על הנרשמת לעדכן את משרד הארגון בכל שינוי בפרטי התקשרות אישיים.
*** פעילויות ארגון המיילדות בישראל נועד למיילדות המוכרות על ידי משרד הבריאות. פעילויות הארגון מיועדות למיילדות הרשומות כחברות בארגון. במידה וההרשמה תהיה פתוחה למיילדות שאינן חברות הארגון ו/או מי שאינה מיילדת הדבר יפורסם במדיות השונות וייתכן כי יתומחרו באופן שונה.

● המסמך מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לכל המגדרים.